Dokumentarju – Eko-Kif?

 

Eko-Kif –  id-dokumentarju maghmul mill-istudenti ta’ Santa Venera issa jista jitgawda minn kullhadd. Issa jinsab ukoll fuq You Tube, u jista’ jitgawda minn dan il-link – http://www.youtube.com/watch?v=YtnwLzv7uWA. Grazzi lil Ludwig Brincat, genitur ta’ zewg studenti fl-iskola taghna tax-xoghol li ha biex pogga dan id-DVD fuq l-Internet.

Dan Id-dokumentarju kien possibli grazzi ghall-progett imsejjah HSBC-EC climate initiative, progett iehor marbut ma EKO-SKOLA . Grazzi kbira tmur ghal Nature Trust Malta li bis-sahha taghha jistghu jibqghu isiru progetti bhall-dawn.

Grazzi kbira tmur ghat-tfal kollha li hadu sehem f’dan id-dokumentarju, u lill-genituri kollha li kellhom jiehdu pacenzja u jgibu t-tfal wara l-hin tal-iskola. Grazzi lill-Giovann Attard li kiteb il-kliem ghall-kanzunetta tal-ftuh flimkien mal-istudenti tal-kunsill ta’Eko-skola, u Ms Pace ghall-korejografija tal-bidu.

Grazzi lill-istudenti – Kimberly Baker, Shanay Magro, Joseph Paul Gatt, Miguel Cauchi, Greta Grech and Petra Attard  li irrekordjaw is-song flimkien ma’ Ms Caroline Mizzi, Ms Veronique Mifsud, Ms Lorraine Dimech – Ghalliema fl-iskola taghna, u Mr Malcolm Aquilina, Ms Shirley Demicoli u Ms Mary Cassar – Learning Support Assistants fl-iskola taghna, u Grazzi lil Thea Garreth li flimkien ma dawn irrekordjat is-song. Grazzi ohra tmur ghall-Augusto Cardinali.

Grazzi u prosit lill kull min ta’ sehemu f’dan il-progett.